Så här hanterar vi dina personuppgifter

Här förklarar vi inom OBM Gruppen AB hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Här beskrivs också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-postmeddelande till info@obm.se

För att kunna fullgöra våra skyldigheter mot kunder, leverantörer och personal, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Information som du ger till oss

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information. Exempelvis:

 • Person- och kontaktinformation: Namn, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer etc. Bostadsadress och ev fastighetsbeteckning är också en typ av personuppgift.

Information vi samlar in om dig

När du använder någon eller några av våra webbtjänster kan vi samla in följande information:

 • Person- och kontaktinformation: Namn, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, bostadsadress och ev fastighetsbeteckning
 • Information om varor/tjänster: Exempelvis detaljer angående de varor/tjänster du har köpt.
 • Historisk information: Dina köp och betalningshistorik.

Informationen du ger oss är generellt sett nödvändig för att ingå ett avtalsförhållande med OBM Gruppen AB.

Vad gör vi med din information?

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster och för att kunna upprätthålla ingångna avtal. Vi behandlar personuppgifter för följande syften baserat på följande lagliga grunder:

1. Syfte med behandlingen: För att administrera din betalning och kundförhållandet, t.ex. för att uppfylla våra skyldigheter gentemot dig och för att tillhandahålla information, produkter och tjänster som du begär från oss.

Rättslig grund för hanteringen: Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal

Lagringstid: Generellt gäller att bokföringslagen medför att informationen ska sparas 7 år. När det gäller installationer (tex avfuktare, radonsug el dyl) av olika slag som vi installerat har vi ett 10-årigt ansvarsåtagande vilket medför att lagringstiden för denna typ av tjänst är 10 år.

2. Syfte med behandlingen: För att följa gällande lagstiftning som tex bokföringslag och regelverket kring ROT-bidrag. Rättslig grund för hanteringen: Följer tillämplig lagstiftning Lagringstid: Generellt gäller att bokföringslagen medför att informationen ska sparas 7 år.

Vilka kan vi komma att dela din information till?

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

 • Leverantörer och underleverantörer såsom bolag inom vår företagsgrupp

  Vi kan komma att dela dina personuppgifter till leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra avtalade åtaganden gentemot dig
 • Myndigheter

  Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det. Ett exempel är hantering av ROT-bidrag.
 • Avyttring

  Vi kan komma att dela din information till tredje parter:
  • För det fall att vi säljer eller köper verksamhet eller tillgångar, kan vi komma att lämna dina personuppgifter till en potentiell säljare eller köpare av sådan verksamhet eller sådana tillgångar.
  • Om en väsentlig del av våra tillgångar förvärvas av en tredje part, kan personuppgifter om våra kunder komma att delas.
 • Vad vi INTE kommer att göra med din data 

  Vi kommer inte att sälja eller förmedla dina personuppgifter till tredje part utan ditt medgivande.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar alltid efter att behandla din data inom EU/EES. Datan kan dock i vissa situationer komma att överföras till, och behandlas i, land utanför EU/EES av ett bolag inom vår företagsgrupp eller av annan leverantör eller underleverantör. Då vi är fast beslutna att alltid skydda din data, kommer vi att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Personuppgiftsansvar

Obm Gruppen AB, org nr 556806-2367 är personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter Om du skulle anse att vår behandling av dina personuppgifter inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen ber vi dig att kontakta oss, se nedan. Du har även rätt att klaga till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.

Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter enligt dataskyddslagstiftningen:

 • Tillgång till dina personuppgifter ? du har rätt att få en bekräftelse på om vi behandlar dina personuppgifter och ett utdrag över vilka uppgifter som behandlas 
 • Begära rättelse ? du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade
 • Begära att raderas ? du har rätt att under vissa omständigheter få dina uppgifter borttagna
 • Rätt till dataportabilitet ? du har rätt att kräva att personuppgifter flyttas från oss till ett annat företag, myndighet eller organisation. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

För att nyttja ovanstående rättigheter så vill vi att du kontaktar oss genom en skriftlig egenhändigt undertecknad begäran som skickas till: OBM-GRUPPEN Generatorgatan 12 195 60 Arlandastad I brevet önskar vi att du uppger ditt namn, adress, e-post, telefonnummer samt personnummer i tillägg till ditt ärende. Bifoga även en kopia av din legitimation. Svar kommer att skickas till din folkbokföringsadress.

Uppdateringar av informationstexten

Denna informationstext uppdaterades senast den 8 maj 2018 och kan komma att ändras. Om vi gör väsentliga ändringar i texten kommer vi meddela dig senast 30 dagar innan ändringen träder i kraft genom e-post, sms, eller genom att publicera en ny version på vår webbplats.